info@ream-rti.ru +7 (495) 149-00-90

36 Sovetskaya str., Balashikha, 143902

РУС  ENG 
Name H, mm D, mm d1, mm B, mm Chamfers fхс Rubber compound
NPO039.011.001-05 22 28 -0,3 8 ±0,3 15 ±0,1 1,25x45 RS-26ch
NPО039.011.001-03 15 28 -0,3 9 +0,з 15 ±0,1 1,25x45 RS-26ch
NPО039.011.001-02 22 ±1 27,8 -0,52 9 +0,36 15 ±0,1 1,5x45 RS-26ch
NPО039.011.001-01 22 28 -0,з/-0,5 9,5 +0,4 15 ±0,1 - RS-26ch
EYuTI.К.485.004 22 ±0,5 28 -0'5 6,5 ±0,1 15 ±0,1 0,5x45 RS-26ch
×